Vedtekter for Junior- og barneorganisasjonen Juba

Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009.  Endret på Jubas landsmøte 19.09.2015.
Endret på Jubas landsmøte 16.09.2017. Endret på Jubas landsmøte 10.08.2019. Sist endret på Jubas landsmøte 24.09.2023.

§ 1 Organisasjonen

 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon som arbeider for å redusere alkohol og narkotikabruken i samfunnet, for å lære opp barn til demokratisk deltakelse og for å bidra til en mer rettferdig fordeling av godene i verden.
 2. Juba er en videreføring av Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund og IOGTs Juniorforbund.
 3. Juba er en landsomfattende organisasjon som er åpen for alle, livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.
 4. Juba er en selvstendig organisasjon tilsluttet den verdensomspennende IOGT-bevegelsen.

§ 2 Formål

I arbeidet for å forebygge rusproblemer og fremme demokrati og rettferdighet vil Juba:

  1. Skape trygge og utviklende oppvekstmiljøer for barn i et rusfritt miljø.
  2. Være en kunnskapsbasert stemme i alkohol- og narkotikapolitiske saker. Juba skal ha spesielt fokus på saker som påvirker barn og unge.
  3. Lære opp barn til å bli selvstendige og utvikle ferdigheter til å ta vare på seg selv, ta ansvar og delta i demokratiske prosesser.
  4. Gi barn en mulighet til å lære mer om andre land og kulturer og utvikle barns toleranse og respekt for mennesker som tenker og lever annerledes enn vi selv gjør.

§ 3 Medlemmer

 1. Alle som støtter formålet kan være medlemmer. Jubas primære målgruppe er barn i alderen 6–14 år.
 2. Medlemmer skal i prioritert rekkefølge være tilknyttet ett lag, én krets, én region eller være tilsluttet organisasjonen direkte inndelt etter fylket.
 3. Innmelding skjer skriftlig eller på annen etterrettelig måte som sentralstyret godkjenner.
 4. Medlemmer som ikke betaler kontingenten to år på rad strykes fra medlemsregisteret.
 5. Utmelding skjer skriftlig til lokallaget eller til organisasjonen sentralt.
 6. Sentralstyret kan suspendere eller ekskludere et medlem som motarbeider Juba, skader organisasjonens omdømme, eller misbruker tilliten en får som leder eller i annen voksenrolle i organisasjonen. Sentralstyret gir retningslinjer for behandling av slike saker.

§ 4 Ledere og Voksenansvar

 1. Alle med styreverv regionalt og sentralt i Juba, samt lokallagsledere, må praktisere en rusfri livsstil så lenge de har slike verv.
 2. Alle med faste styre- og instruktørverv i Juba skal levere politiattest til sentralleddet ved første valg / kurs eller ved endring av rolle i organisasjonen. Personer over 15 år med lederansvar som deltar i Juba-aktivitet, og ikke har levert politiattest, skal som hovedregel ikke være alene med andres barn.
 3. Alle aktiviteter og arrangementer i Juba skal være rusfrie.

§ 5 Landsmøte

  1. Landsmøtet i Juba er organisasjonens øverste myndighet og skal ordinært avholdes hvert annet år.
  2. Ordinært landsmøte skal behandle:
   1. Valg av møteledere og referenter.
   2. Valg av to representanter til å signere protokollen.
   3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
   4. Årsmelding og revidert regnskap for de to foregående årene.
   5. Innkomne saker.
   6. Arbeidsplan for de to neste hele årene.
   7. Medlemskontingent.
   8. Budsjett for de to neste hele årene.
   9. Tilsetting av revisor.
   10. Valg av.
    • Sentralstyrets leder.
    • Seks sentralstyremedlemmer.
    • Valgkomité bestående av en leder, to medlemmer og et varamedlem.
    • Kontrollkomité bestående av en leder, to medlemmer og et varamedlem.
  3. Sentralstyret har innstillingsrett på alle saker unntatt valg, der valgkomiteen innstiller. Kontrollkomiteen skal uttale. seg om årsmelding og regnskap, og gi en vurdering av styrets arbeid.
  4. Sentralstyret har ikke stemmerett i egne meldinger og valg.
  5. Landsmøtet består av:
   1. To delegater fra hvert lokallag som er stiftet etter forrige årsskifte eller ved forrige årsskifte hadde under 30 betalende medlemmer.
   2. Tre delegater fra hvert lokallag som ved årsskiftet hadde over 30 medlemmer.
   3. En delegat fra hver krets.
   4. Sentralstyrets medlemmer.
  6. Alle medlemmer som har betalt kontingent inneværende eller siste år kan sende inn saker som skal behandles på landsmøtet. Kun lokallag som oppfyller kravene til et lokallag definert i § 8 har stemmerett på landsmøtet. Lokallag som er stiftet i landsmøteåret kan få stemmerett om de har sendt inn oppstartsrapport senest 3 måneder før landsmøtet.
  7. Alle ordinære medlemmer har rett til å følge landsmøteforhandlingene med tale og forslagsrett. Landsmøtet kan gi talerett til observatører.
  8. Det skal føres protokoll fra landsmøtet. Denne skal være ferdigstilt innen én måned etter møtets slutt.
  9. Sentralstyret bestemmer tid og sted for landsmøtet, og skal sende ut innkalling til lokallagene minst fire måneder før landsmøtet skal starte. Innkallingen skal inneholde informasjon om frister for innsending av saker.
  10. Saker som skal behandles på landsmøtet, må være sentralstyret i hende minst tre måneder før landsmøtet. Sentralstyret skal sende ut komplett saksliste, alle forslag og sin innstilling til sakene på sakslista minst seks uker før landsmøtet.
  11. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de godkjente stemmeberettigede etter punkt 4 er tilstede. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. Et gyldig vedtak må ha alminnelig flertall med mindre annet er sagt i vedtektene. Det skal være skriftlig valg når en delegat krever det. Alle personvalg skal være skriftlige dersom det er mer enn én kandidat.
  12. Ekstraordinært landsmøte skal avholdes innen seks uker dersom:
   1. sentralstyre.
   2. minst 1/3 av lokallagene eller
   3. 1/4 av lokallagene med støtte fra kontrollkomiteen krever det.

Innkalling til ekstraordinært landsmøte må sendes til lokallagene minst én måned før møtets start. Kun sakene som
nevnt i innkallingen kan behandles på det ekstraordinære landsmøtet.

§ 6 Sentralstyret

 1. Sentralstyret i Juba består av sju (7) medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret kan gi møte- og talerett til andre som styret finner relevant for saken.
 2. Leder av administrasjonen i Juba møter på sentralstyremøter med tale- og forslagsrett.
 3. Sentralstyrene i DNT – Edru livsstil, IOGT og Juvente har rett til å oppnevne en representant som har møte- og talerett i styret i Juba.
 4. For gyldig vedtak i sentralstyret kreves at minst fire (4) må være tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 5. Sentralstyret skal:
  1. Være styringsorgan for Juba mellom landsmøtene og drive organisasjonen i samsvar med Jubas vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet i Juba.
  2. Ha det overordnede ansvaret i organisatoriske og økonomiske saker, herunder arbeidsgiveransvar for ansatte.
  3. Ansette og avsette daglig leder.
  4. Vedta og praktisere rutiner for internkontroll.
  5. Forvalte organisasjonens midler med lav risiko og i samsvar med organisasjonens formål.
  6. Tolke ved tvist Jubas vedtekter. En slik tolking står ved makt inntil landsmøtet bestemmer noe annet.
  7. Vedta nødvendige retningslinjer for virksomheten nasjonalt og lokalt.
  8. Vedta retningslinjer for bruk av navn og logo.
 6. Det skal føres protokoll fra alle sentralstyremøter.
 7. Styret velger selv sin arbeidsform. Det inkluderer å fordele arbeidsoppgaver og opprette de utvalgene som sentralstyret ser nødvendig.
 8. Styret tegner på vegne av Juba og vedtar hvem som skal ha prokura for Juba.
 9. Sentralstyret velger hvem som skal representere Juba i andre sammenhenger.

§ 7 Kretser

 1. To eller flere lokallag kan danne kretser basert på felles geografisk tilhørighet der dette er hensiktsmessig. Kretsen skal hete «Juba – område krets». Sentralstyret skal godkjenne opprettelsen av kretsen og navnet i tilfeller der området ikke indikerer den geografiske tilhørigheten til kretsen.
 2. Kretsårsmøte er kretsens øverste myndighet og gjennomføres ordinært innen utgangen av mai hvert år.
 3. Kretsårsmøtet består av:
  1. Tre (3) delegater fra hvert lokallag i kretsen.
  2. Kretsstyrets medlemmer.
 4. Alle medlemmer som har betalt kontingent inneværende eller siste år har tale- og forslagsrett på møtet og kan sende inn saker som skal behandles på møtet. Kun lokallag som har sendt inn årsrapport for foregående år har stemmerett på kretsårsmøtet.
 5. Kretsstyret har ikke stemmerett i egne meldinger og valg.
 6. Årsmøtet skal minst behandle:
  1. Årsmelding og regnskap for siste år.
  2. Arbeidsplan og budsjett for kommende år.
  3. Innkomne saker.
  4. Valg av et styre som består av minst tre personer, deriblant leder, sekretær og kasserer.
 7. Styret skal sende innkalling til årsmøtet minst fire uker før møtet. Innkallingen skal sendes alle medlemmer ikretsen fra det året de fyller 15 år. Saker som skal behandling på årsmøtet må være styret i hende minst to (2) uker før møtet.
 8. Kretsårsmøte er beslutningsdyktige når minst halvparten av de godkjente stemmeberettigede er til stede.
 9. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som sammen med årsmøtegodkjent årsmelding og regnskap skal sendes inn til Juba sentralt og til kretsens lokallag senest fire uker etter møtet. 10. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom kretsstyret, sentralstyret eller 1/3 av lokallagene i kretsen krever det. Årsmøtet følger samme regler som et ordinært årsmøte, men kan kun behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.
 10. Det skal føres protokoll fra alle kretsstyremøter.
 11. En krets kan ikke bevilge beløp større enn samlet kr 10.000 pr. år til formål utenfor Juba uten godkjenning fra Sentralstyret.
 12. En krets som ikke rapporterer forskriftsmessig eller tilfredsstiller kravet til antall lokallag etter punkt 1 kan legges ned av sentralstyret. En krets kan legge ned seg selv med minst 3/4 flertall på årsmøtet. En krets kan likevel ikke legges ned dersom minst to lokallag ønsker å opprettholde driften.
 13. To eller flere kretser kan danne regioner basert på felles geografisk tilhørighet der dette er hensiktsmessig. Regionen skal hete “Juba – <område> region». Sentralstyret skal godkjenne opprettelsen av regionen og navnet i tilfeller der området ikke indikerer den geografiske tilhørigheten til regionen. Regionen følger ellers de samme reglene som en krets.

§ 8. Lokallag

 1. Et lokallag dekker et naturlig geografisk avgrenset område.
 2. Lokallag opprettet etter 01.01.2010 skal som hovedregel hete “Juba (område)”, der området indikerer den geografiske tilhørigheten til laget. Sentralstyret skal godkjenne opprettelsen av laget og navnet i de tilfeller dette ikke er det samme som stedstilhørighet.
 3. Et lokallag skal ha minst fem (5) medlemmer under 26 år, og ha én ansvarlig leder over 15 år som er medlem av Juba. Denne lederen må praktisere en rusfri livsstil.
 4. Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet og gjennomføres ordinært innen utgangen av april.
 5. Alle medlemmer i lokallaget som har betalt kontingent inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal minst behandle:
  1. Årsmelding og regnskap for siste år.
  2. Arbeidsplan og budsjett for kommende år.
  3. Innkomne saker.
  4. Valg av et styre som består av minst tre personer, deriblant leder, sekretær og kasserer
 6. Styret skal sende innkalling til alle medlemmer minst to uker før møtet. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst én uke før møtet.
 7. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, som sammen med årsmøtegodkjent årsmelding og regnskap skal sendes inn til sentralleddet senest to uker etter møtet.
 8. Lokallag der bare tre medlemmer eller færre er over 15 år, har dispensasjon fra kravet om årsmøte og eget styre valgt av og blant medlemmene.
 9. Lokallagsstyret skal i sin årsrapport rapportere inn minst én medlemsrettet aktivitet, årsmøte, medlemstall og regnskap til sentralleddet innen 1. mai. Nyopprettede lokallag stiftes ved å rapportere oppstartsmøte og medlemstall til sentralleddet, og godkjennes av sentralstyret.
 10. Godkjenning som lokallag kan trekkes tilbake hvis laget ikke har hatt aktivitet eller rapportert slik det er pålagt i løpet av to (2) år.
 11. Et lokallag kan ikke oppløses så lenge minst 5 medlemmer under 26 år vil fortsette, og en av disse blir godkjent av organisasjonen som ansvarlig leder.
 12. Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Årsmøtet følger samme regler som et ordinært årsmøte, men kan kun behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.
 13. Styret i lokallaget skal planlegge og gjennomføre arbeidet i laget, sørge for forsvarlig forvaltning av økonomi og eiendeler og følge opp årsmøtets vedtak.
 14. Det skal føres protokoll av styrets vedtak mellom årsmøtene.
 15. Et lokallag kan ikke bevilge beløp større enn samlet kr 10.000 pr år til formål utenfor Juba uten godkjenning fra sentralstyret.
 16. Ved eventuell oppløsning overtar kretsen eiendelene. Om kretsen ikke er i aktivitet forvalter sentralleddet eiendelene.

§ 9 Vedtektsendringer

 1. Alle medlemmer og organisasjonsledd i Juba kan fremme forslag til endringer i vedtektene.
 2. Disse vedtekter kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært landsmøte i Juba.
 3. Vedtektsendring krever at minst to tredeler (2/3) av de avgitte stemmene er for forslaget.

§ 10 Oppløsning

 1. Vedtak om å oppløse Juba krever minst tre firedels (3/4) flertall blant de frammøtte landsmøterepresentantene, først på et ordinært landsmøte og deretter på et ekstraordinært landsmøte innen en periode på fem (5) måneder. Etter eventuell oppløsning skal alle verdier som organisasjonen eier bli overlatt til Juvente.