Folkehelsemeldingen ser til frivilligheten

, skrevet av Eli Kjønsberg

Frivillige organisasjoner vies stor plass i regjeringens nye Folkehelsemelding som ble lagt frem av helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol 31. mars «Frivillige organisasjonar gir barn og vaksne høve til å utvikle sosiale ferdigheiter, vennskap og nettverk og oppleve meistring og tilhøyrse (...) Høg grad av deltaking i frivillige organisasjonar er også viktig for det norske velferdssamfunnet og den norske beredskapsmodellen, noko som har komme tydeleg til uttrykk under pandemien. Ein sterk og mangfaldig frivillig sektor er i tillegg med på å skape robuste lokalsamfunn...» heter det i meldingen.

Dette er  i tråd med det vi jobber for: gode oppvekstvilkår, deltagelse, psykisk helse og retten til rusfrie miljøer.

 

Folkehelsemeldingens seks hovedsatsningsområder berører mye av det vi i Juba Jobber for:

“…dei samfunnsskapte vilkåra for god helse, levevanar og førebygging av ikkje-smittsame sjukdommar, psykisk helse og livskvalitet, vern mot helsetruslar og rett til eit sunt miljø, kommunikasjon og innbyggardialog og førebyggande arbeid i helse- og omsorgstenesta. Regjeringa vil gje auka prioritet til folkehelsepolitikken. For å lykkast med dei breie folkehelsetiltaka skal regjeringa forsterke innretninga i det systematiske folkehelsearbeidet…”.

Hele folkehelsemeldingen kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20222023/id2969572/