Foreldrerollen 2022

, skrevet av Rune Mikkelvik

Den 22. november var Juba på Voksne for barn sin konferanse om foreldrerollen 2022. Organisasjonen ønsket å finne ut hvordan det opplevdes å være forelder i dagens samfunn, og la frem en omfattende rapport der 1000 foreldre hadde svart på spørsmål om foreldrerollen. Det ble også gjennomført en mindre kvalitativ undersøkelse der 10 familier ble intervjuet. De fleste foreldrene mente selv at de var en god forelder, og at de kunne mer om foreldrerollen enn sine egne foreldre. Samtidig er det 7 % av foreldrene som ikke opplever seg selv som en god forelder, og denne gruppen trenger mer og bedre støtte enn det de får i dag. Det var primært fire ulike utfordringer som knyttet seg til foreldrerollen og som handlet om sosioøkonomisk ulikhet, kjønnsroller, tidspress/krysspress og grensesetting.

I rapporten kom det også frem at flere av foreldrene følte på statusjag, samt at flere foreldre opplevde at barna hadde utfordringer med blant annet motivasjonen til å gå på skole, ensomhet/utenforskap, mobbing og psykiske utfordringer. Flere foreldre, spesielt aleneforeldre,  opplevede samtidig at de hadde det vanskelig økonomisk som igjen ble en belastning for familien. Flere bekymringer påvirket foreldrenes omsorgskapasitet.

De fleste foreldrene var enige i at oppgavene som knyttet seg til barneomsorgen burde fordeles likt, men i realiteten var det ofte kvinnene som tok mer ansvar. 95 % av kvinnene rapporterte at de gjorde halvparten eller mer av omsorgsarbeidet. Kvinnene var mer misfornøyd med fordelingen enn det mennene var. Videre var det også forskjeller mellom kjønnene når de svarte på hva som var viktigst i foreldreroller. Kvinnene oppga “myke” aspekter som kjærlighet, trygghet, kommunikasjon og vennskap. Mennene oppga mer “harde” aspekter som internalisering av normer og regler, god resultatoppnåelse på skolen og tilegnelse av god ordenssans. Det var også forskjeller når det handlet om å oppsøke råd. Kvinnene søkte mer råd om foreldrerollene enn det mennene gjorde.

Grensesetting er en viktig del av det å være forelder. God og trygg grensetting bidrar blant annet til økt emosjonell trygghet for barnet. Flertallet opplevde at det ikke var vanskelig å sette grenser for barna. Samtidig oppga en tredjedel at det ikke var lett å gjennomføre i praksis. Spesielt grensesetting for skjermbruk var vanskelig å gjennomføre. Videre svarte foreldrene at de ikke hadde god kontroll på hva barna gjorde på nettet. Det var også 47 % av foreldrene som oppga at de ikke var så nøye med å begrense egen nettbruk når de var sammen med barna. Voksne for barn vil gjennomføre digitale kurs i grensesetting som du kan sjekke ut om du er interessert.

Under konferansen var det også snakk om viktigheten av å være en trygg voksen for barn som har det vanskelig, og at ofte er det ikke så mye som skal til før barnet føler seg sett. Her er Juba med sine fire profiler en viktig arena!

Du kan lese mer om funnene på linken nedenfor. Der finner du også rapporten i sin helhet.

Barn i Norge 2022: Foreldrerollen