Frivillighet Norge – årsmøteresolusjon: Vi trenger alle et sted å være!

, skrevet av Rune Mikkelvik

Frivillighet Norges årsmøte vedtok den 1. juni 2022 to resolusjoner, én om forenkling og én om tilgang om lokaler. Juba er kjent med hvor utfordrende det kan være å finne egnede lokaler til sitt lokallag, og Juba er derfor svært glade for at Frivillighet Norge ønsker å sette dette på dagsordenen.

Alle frivillige organisasjoner trenger et sted å være. I Norge er vi så heldige at vi har et enormt mangfold av lag og foreninger over hele landet. Det betyr også at vi har veldig mange ulike behov for steder å planlegge og gjennomføre aktiviteter og drifte organisasjoner. Vi trenger alle et sted å være, men vi trenger ikke alle det samme lokalet.

Tilgang på egnede lokaler er avgjørende for utvikling av frivilligheten og ikke minst for en mangfoldig utvikling. Mange organisasjoner opplever at de ikke har god nok tilgang til lokaler som passer til deres aktivitet og det begrenser mulighetene. Tilgjengelighet handler ikke bare om tilgang på̊ lokaler, men tilgang på egnede lokaler som er med på å gjøre det mulig for flere å delta.

Myndighetene må bidra til at lag og foreninger rundt om i landet har et sted å være og et sted å vokse. Frivillighet Norge mener stat, fylke og kommune skal etablere en helhetlig frivillighetspolitikk som legger til grunn at frivilligheten er en samfunnssektor, respekterer dens verdier og anerkjenner behovet for et mangfold av frivillige organisasjoner. Frivillighetspolitikken bør inkludere at:

  • Frivillighetens behov for lokaler og arenaer inkluderes i arealplanprosesser.
  • Offentlige bygg utformes slik at de også kan benyttes til frivillig aktivitet.
  • Lokaler og arenaer for frivillig aktivitet skal være egnet for den aktiviteten som skal utøves.
  • Lokaler for frivillig aktivitet skal være universelt uformet.
  • Lån, leie og bruk av offentlige lokaler skal være rimelig, ubyråkratisk og tilgjengelig for alle frivillige lag og foreninger.

Les hele resolusjonen på linken under.

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/%C3%A5rsm%C3%B8teresolusjon-vi-trenger-alle-et-sted-%C3%A5-v%C3%A6re/

Sjekk også ut LNU sin portal for lokaler på linken under. Der kan du blant annet finne tilgjengelige steder i ditt nærområde, samt dele erfaringer om det aktuelle stedet.

https://lokaler.lnu.no/